Knjiigovodstvene usluge za mikro i mala pravna lica podrazumevaju sveobuhvatnu podršku kroz standardan set knjigovodstvenih usluga, dodatne administrativne usluge i usluge podrške poslovanju, poresko savetovanje

 

Knjigovodstvo za mikro i mala pravna lica

 

Standardan set knjigovodstvenih usluga

 

 • Finansijsko knjigovodstvo - vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (analitika kupaca, dobavljača i sl.) uz dnevno ažurno knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i detaljnu analitiku operativnih troškova prema vrstama

 • Robno knjigovodstvo - podrazumeva izrade ulaznih kalkulacija i evidentiranje promena u robnom knjigovodstvu
 • Analitička evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje propisane PDV evidencije i obračun poreza na dodatu vrednost
 • Obračun poreza na dohodak po odbitku za plaćanja fizičkim licima kao i poreza na dobit po odbitku za plaćanja prema nerezidentima ukoliko je primenjivo
 • Obračun poreza na imovinu i lokalnih taksi po potrebi
 • Izrada završnog računa i podnošenje statutarnih finansijskih izveštaja
 • Obračun godišnjeg poreza na dobit
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava, usaglašavanja stanja sa poreskom upravom, učestvovanje u eventualnim kontrolama Poreske uprave
 • Obračun zarada zaposlenih, podnošenje poreskih prijava za zarade
 • Interni finansijski izveštaji - presek finansijskog stanja, analitike kupaca i dobavljača i prometa artikala, pregled operativnih troškova po zahtevu i u dogovorenoj periodici

 

Knjiigovodstvene usluge za mikro i mala pravna lica

 

Dodatne administrativne usluge i usluge podrške poslovanju.

 

 • Fakturisanje, evidencija primljenih i datih računa i kreiranje naloga za plaćanja
 • Prijave i odjave zaposlenih (kod fondova za socijalno osiguranje)
 • Sastavljanje internih akata iz oblasti finansija i radnih odnosa
 • Priprema računovodstvene dokumentacije za banke (po potrebi)
 • Priprema studije o transfernim cenama
 • Analiza poslovanja
 • Čuvanje poslovne dokumentacije po isteku godine u skladu sa zakonskim rokovima i priprema za izlučivanje

 

Poresko savetovanje

 

Podrazumeva da u toku godine sarađujemo i planiramo poreska rešenja koja smanjuju poresku izloženost (u granicama zakona), a u cilju optimizacije poreskih obaveza i ušteda u troškovima poreza kao i radi izbegavanja eventualnih kazni. Uključuje takođe obaveštavanje o izmenama poreskih propisa koje mogu imati implikacije na vaše poslovanje.

 

Cene knjigovodstvenih usluga 

Pročitajte

Zakažite besplatne konsultacije! Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja!