Krajem decembra 2020. godine Vlada republike Srbije donela je Uredbu o načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Uredba se odnosi na privredne subjekte koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, kao i akontacija poreza na dobit pravnih lica u skladu sa  Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 od 10. aprila 2020. godine, i Zaključkom od 31. jula 2020. godine.

Uredba propisuje metod isplate na najviše 24 jednake mesečne rate ukupne odložene obaveze za:

1. porez i doprinose na zarade i naknade zarada,

2. akontacije poreza na dobit pravnih lica, do iznosa neplaćene poreske obaveze obračunate u konačnoj poreskoj prijavi za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, ili poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske.

Uredba propisuje i metod odloženog plaćanja za poreze i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i poljoprivrednika kao i akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i poljoprivrednike.

Odlaganje se vrši bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja i bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja. Odlaganje se automatski evidentira u poreskom računovodstvu Poreske uprave.

U slučaju neplaćanja dospele rate u skladu sa propisanim rokovima, celokupna odložena obaveza dospeća na plaćanje bez posebnog postupka.

Obveznik može izmiriti i celokupnu obavezu ili deo obaveze veći od dospelog i pre roka koji je određen za odloženo plaćanje obaveza.

Porez i doprinosi na zarade

Ukupan iznos odloženih poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada deli se na 24 jednake mesečne rate, ali tako da rata ne može biti manja od 1.000 RSD.

Prva rata dospeva na plaćanje 10. februara 2021. godine, a naredne rate 10. dana u mesecima koji slede.

Iznos sa svake poreske prijave predate sa datumom 4. ili 5. januar 2021. deli na 24 rate i da se po tom osnovu vrši posebna uplata za svaku podnetu poresku prijavu sa pozivom na konkretan BOP konkretne poreske prijave.

Porez na dobit

Ukupan iznos akontacija za porez na dobit pravnih lica deli se na 24 jednake mesečne rate, ali tako da rata ne može biti manja od 2.000 RSD.

Prva rata dospeva na plaćanje 10. dana meseca koji je nakon meseca u kojem je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Obveznici koji ne podnesu konačnu poresku prijavu za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini u propisanom roku nemaju pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica.