Novi (jedinstveni) Pravilnik o PDVu biće u primeni od 1. jula 2021. godine i početkom njegove primene prestaće da važe pojedinačni pravilnici iz PDV oblasti (27 pravilnika).  Na promet dobara i usluga koji se vrši od 1. jula 2021. godine, ako je za taj promet naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30.06.2021. godine primenjivaće se propisi koji važe na dan 30. jun 2021. Godine, odnosno (pojedinačni PDV pravilnici).

Trenutno važeće Uredbe iz PDV oblasti ostaju u primeni i nakon početka primene novog Pravilnika, i to:

  • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo,
  • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost i
  • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

 Šta nam novo donosi novi Pravilnik?

  • Promet iz oblasti građevinarstva

Nova pravila za određivanje poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva: propisani su izuzeci kada se određeni radovi ne smatraju građevinskim radovima iako su u  skladu sa klasifikacijom delatnosti (Uredbom o klasifikaciji delatnosti) razvrstani u šifre delatnosti koje spadaju pod radove iz oblasti građevinarstva i nezavisno od njihove vrednosti, kao što su npr. popravka opreme, popravka instalacija, isporuka sa ugradnjom elemenata za kuhinje i kupatila, uređaja za hlađenje i grejanje, sistema za zalivanje I navodnjavanje , isporuka dobara i pružanje usluga u okviru uređenja zelenih površina

Uređuje se primena pravila o sporednom prometu iz oblasti građevinarstva: ako se uz promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva vrši sporedan promet dobara i usluga, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Sa druge strane, ako se uz promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva vrši sporedan promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva.

  • Šta se smatra poslovnom celinom?

Poslovnom celinom smatra se celina čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje  delatnosti koju je obavljao prenosilac, dok ranije predviđeni uslov da prenosiocu u momentu prenosa treba da bude onemogućeno dalje obavljanje te delatnosti više nije relevantan.

  • Šta se smatra zamenom dobara u garantnom roku?

Zamenom dobara u garantnom roku u smislu člana 6 Zakona o PDV ne smatra zamena rezervnih delova i slično u okviru popravke, odnosno servisa određenog dobra.

  • Šta su poslovni uzorci I uobičajene količine poslovnih uzoraka?

Poslovnim uzorcima I uobičajenim količinama poslovnih uzoraka u smislu člana 6 Zakona o PDV smatraju se dobra koja nisu namenjena prometu, a koja su rezultat poslovanja PDV obveznika ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti, bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip PDV obveznika, dok se uobičajenom količinom smatra ona količina koja je potrebna da se kupci ili potencijalni kupci upoznaju sa karakteristikama određenog proizvoda.

  • Šta se smatra dobrima kojima ističe rok trajanja?

Za svrhu izmene osnovice kod vraćanja dobara, definisano je da se dobrima kojima ističe rok trajanja smatraju dobra kojima je isteklo najmanje dve trećine roka trajanja, a do isteka roka trajanja je ostalo još najviše dva meseca kumulativno.