Mogućnost novog moratorijuma u otplati kreditnih obaveza. 

 

Krajem decembra 2020. Godine Narodna banka Srbije donela je Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19.

Banke su u obavezi da svojim klijentima koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti ili mogu imati poteškoća u izmirivanju obaveza prema Banci, omoguće podnošenje zahteva za dobijanje olakšica u otplati kreditnih proizvoda.

Ukoliko ispunjavate uslove i želite da koristite olakšice propisane Odlukom NBS neophodno je da podnesete zahtev za primenu olakšica zajedno sa propratnom dokumentacijom najkasnije do 30. aprila 2021.

Olakšice se odnose na fizička i pravna lica kao i na preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja ispunjavaju uslove definisane Odlukom NBS:

  • dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
  • dužnik nije bio na dan 29. februara 2020. godine, kao ni 12 meseci pre tog dana, u statusu neizmirenja obaveza prema Banci, odnosno u kašnjenju preko 90 dana (NPL);
  • na dan 29. februara 2020. godine kao ni u periodu 12 meseci pre tog dana, nijedno potraživanje od dužnika nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci (preko 90 dana kašnjenja).

PRAVNA LICA, REGISTROVANA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I PREDUZETNICI - korisnik kreditnog proizvoda, ima pravo na olakšicu ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

  • Dužnik je u docnji dužoj od 30 dana na dan stupanja na snagu Odluke NBS, odnosno na dan 15.12.2020.godine, za materijalno značajan iznos po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz proizvoda na koje se Odluka NBS primenjuje;
  • Dužnik na dan podnošenja zahteva za olakšicu, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa po računu od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
  • Dužnik je imao prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID19;
  • druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja Dužnika i na mogućnost da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci usled pandemije COVID–19.

Olakšica podrazumeva grejs period od 6 meseci u toku koga se ne naplaćuju potraživanja po osnovu glavnice i produžava rok otplate kredita / kreditnih proizvoda za period koji omogućava da iznos novog anuiteta (mesečne obaveze) nakon isteka grace perioda, a do kraja otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica. Novi uslovi otplate kredita u pogledu visine kamatne stope, sredstava obezbeđenja ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno ugovorene uslove.

Olakšica će se realizovati po uslovima kojima se obezbeđuje da nova mesečna obaveza odnosno rata kredita nakon isteka grejs perioda bude manja ili jednaka od postojeće obaveze.

Banka tokom grejs perioda obračunava ugovorenu kamatu, a dužnik može izabrati jednu od dve opcije za plaćanje ove kamate:

  • plaćanje kamate u toku trajanja grejs perioda, ili
  • plaćanje kamate nakon isteka grejs perioda. U ovoj opciji kamata obračunata tokom trajanja grejs perioda će se pripisati glavnici duga i na tako uvećanu glavnicu će se obračunati novi plan otplate kredita, s tim da će ročnost kredita biti produžena tako da anuitet ne bude veći od anuiteta pre primene olakšica.