Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 7. maja 2021. godine, a odredbe koje se odnose na obavezu izdavanja, primanja i čuvanje elektronskih faktura primenjivaće se  na subjekte javnog i privatnog sektora u fazama. Podzakonski akti biće doneti u roku od 6 meseci .

Šta uređuje Zakon?

Zakonom se uređuju izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko  fakturisanje.

Ko ima obavezu izdavanja elektronskih faktura?

Zakon propisuje koji subjekti imaju obavezu izdavanja elektronskih faktura, kao I situacije u kojima takva obaveza ne postoji.

Obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za:

  • Promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju
  • Ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
  • Nabavku , modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbedonosno osetljive oprema, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara I usluga

Šta podrazumeva sistem za upravljanje elektronskim fakturama?

Kao bitan element, Zakon uvodi informatički sistem za slanje i prijem elektronskih faktura, kojim će upravljati ovlašćeni organ u okviru Ministarstva finansija. Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom elektronskih faktura, odgovoran je za njegovo funkcionisanje I vodi registar informacionih posrednika. Subjekti javnog I privatnog sektora poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem i primanjem elektronskih faktura mogu da povere informacionom posredniku koji poseduje saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Elektronska evidencija PDVa

Zakon uvodi i posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV, dok će način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura biti bliže regulisani podzakonskim aktima

Uvid u podatke iz ovog sistema će biti omogućen i poreskim organima, što će olakšati procese poreskih kontrola, kao i refakcija i refundacija pojedinih poreskih oblika.

Koji su rokovi za uvođenje elektronskih faktura?

Uvođenje elektronskih faktura će se odvijati u više faza:

Od  1. januara 2022. Godine

  • Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, primenjuju
  • Obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost
  • Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora

Od 1. jula 2022. Godine

  • Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora
  • Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora 

Od 1. Januara 2023 . godine.

  • primenjuju se odredbe Zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora
  • Obaveza elektronskog evidentiranja PDVa u vezi sa transakcijama iz člana 4. Zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora.