Ukoliko ste odlučili da započente sopstveni biznis i registrujete firmu, pitanje pravne forme je sigurno jedno važno pitanje o kome treba da odlučite pre formalne registracije.

Zakon o privrednim društvima predviđa nekoliko pravnih formi: preduzetnik,  ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarsko društvo (AD). Najčešće pravne forme su ipak Preduzetnik i DOO.  U ovom tekstu želimo da vas upoznamo sa razlikama, prednostima i/ili nedostacima obe forme.

Šta je Preduzetnik, a šta DOO?

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

DOO je forma privrednog društva, odnosno pravnog lica koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti i u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva.

Odgovornost za obaveze iz poslovanja

Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom. Odgovornost za obaveze iz poslovanja ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra, odnosno poverioci imaju pravo da se naplate i iz budućih prihoda koje fizičko lice ostvari nakon brisanja iz registra.

DOO odgovara za obaveze iz poslovanja imovinom firme, odnosno do visine kapitala vlasnika. Izuzetak predstavljaju slučajevi zloupotrebe vlasnika ili zakonskog zastupnika što je bliže definsano čl 18 Zakona o privrednim društvima.

Mogućnost da firma ima više vlasnika

Pravna forma Preduzetnika podrazumeva da je samo jedno lice isključivi vlasnik firme i nije moguće podeliti vlasništvo.

DOO može imati više vlasnika koji predstavljaju članove privrednog društva i sami uređuju svoje međusobne odnose. Član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva.

Mogućnost istovremenog vlasništva u više firmi

Preduzetnik može imati registrovanu samo jednu preduzetničku firmu. U isto vreme može biti vlasnik (osnovač/član) više privrednih društava.

Vlasnik DOO može biti vlasnik/suvlasnik više pravnih lica.

Prelazak predzetnika u DOO

Preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva. Agencija za privredne registre vrši istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registruje osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva. Nakon gubitka svojstva preduzetnika fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra.

DOO ne može izvršiti preregistraciju u formu preduzetnika.

Mirovanje

Preduzetnik može registrovati mirovanje odnosno privremeni prekid obavljanja delatnosti. Za vreme mirovanja miruju i obaveze preduzetnika za poreze i doprinose.

DOO ne može registrovati mirovanje, odnosno poreske obaveze za DOO ne prestaju sve do likvidacije.

Gašenje firme

Brisanje preduzetnika je relaivno jednostavno, potrebno je samo pribaviti uverenja Poreske uprave i Lokalne poreske administracije da je preduzetnik izmirio sve obaveze za poreze i doprinose.

Likvidacija DOO je komplikovan proces koji traje minimum 4 meseca, a najčešće i duže.

Kazne za prekršaje

Kazne za prekršaje kod preduzetnika su duplo, a u nekim slučajevima i do deset puta manje nego za DOO.

Za DOO propisuje se kazna za sam DOO i kazna za odgovorno lice u DOO.

Rad članova porodice vlasnika

Članovi porodice preduzetnika mogu biti radno angažovani bez formalnog zapošljavanja, odnosno prijave na socijalne doprinose, ali samo na zameni opravdano odsutnog preduzetnika (u skladu sa uslovima iz člana 89 Zakona o privrednim društvima).

Kod DOO članovi porodice vlasnika ne mogu biti radno angažovani bez prijave na socijalne doprinose.

Vođenje poslovnih knjiga

Preduzetnici koji se opredele za paušalno oporezivanje ne moraju da vode poslovne knjige niti imaju obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja. Paušalno oprezovani preduzetnici dužni su da vode evidenciju o ostvarenom prihodu, tzv. KPO knjigu. Preduzetnici koji se opredele za oporezivanje prema stvarnom dohotku imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga i sastavljaja finansijskih izveštaja.

DOO ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i sastavljaja finansijskih izveštaja.

Paušalno oporezivanje

Preduzetnici mogu biti paušalno oporezovani pod uslovom da imaju promet manji od 6 miliona dinara, da nisu PDV obveznici i ne obavljaju delatnosti za koje Zakon isključuje mogućost paušalnog oporezivanja. Paušalno oporezivanje podrazumeva da Poreska uprava a osnovu određenih kriterijuma određuje poresku osnovicu (pretpostavljenu zaradu preduzetnika) na koju se obračunava obaveza za porez i socijalne doprinose.

DOO ne može biti paušalno oporezovano.

Porez na profit

Porez na profit preduzetnika koji vodi poslovne knjige oporezuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana po stopi od 10%.

Porez na profit DOO oporezuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnh lica po stopi od 15%. Prilikom isplate dobiti vlasniku, vlasnik takođe plaća porez na prihode od kapitala po stopi od 15%.

Dodatno oporezivanje profita godišnjim porezom na dohodak građana

Iskazana godišnja neto dobit preduzetnika koji vodi poslovne knjige ili iznos poreske osnovice paušalno oporezovanog preduzetnika ulazi u osnvicu za godišnji porez na dohodak građana (zajedno sa ostalim prihodima po osnovu radnog odnosa i sl.). Poreska stopa iznosi 10%, odnosno 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

Ostvarena dobit vlasnika DOO ne oporezuje se godišnjim porezom na dohodak građana.

Test samostalnosti

Test samostalnosti preduzetnika treba da pokaže da li je preduzetnik samostalan u odnosu na svoje klijente. Ako preduzetnik ne ispunjava uslve iz testa samostalnosti transakcije u tom odnosu bi bile dodatno oporezovane. Ako je klijent iz Srbije, klijent bi bio u obavezi da plati dodatne poreze i doprinose, a ako je klijent iz inostranstva, preduzetnik bi bio u obavezi da plati dodatne poreze i doprinose.

DOO ne mora da ispunjava uslove iz testa samostalnosti, ali mora da utvrdi da njegovi dobavljači preduzetnici ispunjavaju uslove, kako se poreska obaveza ne bi prešla na DOO.

DOO ili Preduzetnik?

Koja pravna forma je odgovarajuća za vašu firmu zavisi od vaših konkretnih okolnosti i poslovnog modela. Ukoliko smatrate da možemo da vam pomognemo u donošenju odluke slobodno nas kontaktirajte.