Objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2021. godini.

Članovi Komore - pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2019. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

1. mikro pravna lica - u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

2. mala pravna lica - u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

3. srednja pravna lica - u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

4. velika pravna lica - u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Preduzetnici i zadruge, kao i članovi koji su pristupili u članstvo Komore, plaćaju članarinu na način gore pomenut, a u  slučaju da ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 RSD mesečno.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2021.